Atelier en ligne # 28 mai 2021

Centre d’Histoire Comparée pour les Sociétés Antiques organise l’atelier en ligne

 

Patrimoine ancien de la région pontique et du Bas Danube

Istros, un port ancien sur la côte ouest de la Mer Noire. Recherches récentes

 

soutenu par Dr. Valentin Victor Bottez

(Faculté d’Histoire, Université de Bucarest)

 

Vendredi, 28 mai 2021, 2.30 pm

Link accès : meet.google.com/ebk-gujp-aia

 

L’évènement se déroule dans le projet

Interregional Educational Project North Africa – South-Eastern Europe, shared history, shared heritage. Exchange of experience and good practices in ancient heritage valorisation (PAX/DRX/PPF/12/20/EUR2/ROU. 180)

coordonné par la Commission Nationale de Roumanie pour l’UNESCO

sous les auspices du partenariat entre

L’Université de Bucarest (Roumanie), l’Université de Sousse (Tunisie)

Les photos de cette activité:

Comunicare CICSA # 20 aprilie 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice
anunță comunicarea

Depuneri cu „caracter sacru” din spațiul muntean în perioada getică clasică

Prezintă masterand Silviu Ghinea, specializarea Arheologie și studii clasice, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea ”Babeș-Bolyai”,din Cluj-Napoca.

 

Evenimentul va avea loc online, în 20 aprilie 2021, 6 pm

Link acces:

https://meet.google.com/zsm-akwc-ymw

Sau apelați: Cod PIN pentru ‪(RO) +40 31 227 7532‬: ‪534 882 292‬#
Mai multe numere de telefon: https://tel.meet/zsm-akwc-ymw?pin=6940058813355

Silviu Ghinea este absolvent al programului de licență în Istorie din cadrul Facultății de Istorie a Universității din București (promoția 2020), susținând o teză de licență cu titlul: Geții din Prahova în pragul cuceririi romane. Domeniile de interes personale acoperă pre- și proto-istoria spațiului est-european, optând pentru abordările pluridisciplinare a arheologiei acestor regiuni. În prezent este student la programul masteral al secției de ”Arheologie și Studii Clasice” a Facultății de Istorie clujene, pregătind o teză de disertație despre riturile și ritualurile din zona Munteniei în perioada getică. Comunicarea de față se axează pe analiza depunerilor din zona Munteniei getice, în perioada La Tène, urmărindu-se succint gradul actual de cunoașterii tipologiilor și contextelor acestor depuneri care au cu conotație sacră.

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresa de mai jos:

Programul prezentărilor # Sesiunea anuală CICSA 2021

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice anunță desfășurarea ediției a IX-a a Sesiunii anuale, cu tema

(In)estetic – contururi, forme și culori din Preistorie în Epoca Medievală/ (In)aesthetic – contours, forms, and colours from Prehistory to the Middle Ages
16-17 April 2021

Lucrările sesiunii se vor desfășura online:
link acces – vineri 16 aprilie 2021: meet.google.com/vku-wnpm-ujc
link acces – sâmbătă, 17 aprilie 2021: meet.google.com/zrq-vtcr-yhq
Program:

Program final sesiunea CICSA.2021

Pozele de la această activitate pot fi vizualizate pe pagina de Facebook, la adresele de mai jos:

Prima zi

A doua zi

Apel la contribuții pentru volumul/ Call for Papers for the volume/ Appel à contributions pour le volume

Borders of the Roman World. Sharing Heritage in the Lower Danube and North Africa / Frontières du monde romain. Partager le patrimoine dans le Bas Danube et l’Afrique du Nord

în cadrul proiectului/ in the project/ dans le projet
Interregional Educational Project North Africa – South-Eastern Europe, shared history, shared heritage. Exchange of experience and good practices in ancient heritage valorisation
(PAX/DRX/PPF/12/20/EUR2/ROU. 180)

Volumul va fi publicat la Editura Universității din București, în cadrul parteneriatului dintre Universitatea din București (România), Universitatea din Sousse (Tunisia) și Comisia Națională a României pentru UNESCO.

Deadlines:

21 Mai 2021 – transmiterea titlurilor propunerilor, însoțite de un abstract de max 200 de cuvinte, numele autorului, afilierea instituțională și adresa de contact.

31 August 2021 – transmiterea formei finale a articolelor

Norme de editare – atașate

Publication guidelines

Notes and Bibliography Style

Copyright Assignment

Descriere și structură:

Volumul de studii colective urmărește, pe de o parte, punerea în lumină a experienței privitoare la cercetarea istoriei și arheologiei lumii romane provinciale, în regiunea danubiano-pontică și Nordul Africii. Pe de altă parte, are în vedere valoarea patrimonială a artefactelor, operelor de artă, siturilor arheologice, precum și direcțiile de acțiune comună în domeniile educațional și managementul patrimoniului cultural.

Volumul va cuprinde două secțiuni. Prima, intitulată ”Istorie și cultură la marginea lumii romane – Dunărea de Jos și nordul Africii”, va găzdui studii de cercetare și analiză a surselor istorice referitoare la civilizația romană din epocile imperială și Antichitatea Târzie la Dunărea de Jos și în spațiul nord african, precum și interpretări actuale privind spațiile de incluziune economică și socială a periferiei romanității. Cea de-a doua secțiune, ”Patrimoniul arheologic antic din regiunea Dunării de Jos și Africa de Nord: semnificații culturale, educaționale și etice”, adună experiențe actuale relativ la posibilitățile de valorizare a patrimoniului arheologic și istoric în context contemporan.

The volume will be published at the University of Bucharest’s Publishing House, being the outcome of the partnership between the University of Bucharest (Romania), University of Sousse (Tunisia), and Romanian National Commission for UNESCO.

Deadlines:

May 21, 2021 – Deadline for submission of the titles and abstracts (maximum 200 words) of the articles, followed by the name, institutional affiliation, and e-mail contact.

August 31, 2021 – Deadline for the transmission of the contributions by the authors

Authors’s guidelines – attached

Publication guidelines

Notes and Bibliography Style

Copyright Assignment

Description and structure:

The volume of collective studies aims, on the one hand, to highlight the experience regarding the research of the history and archaeology of the provincial Roman world in the Danubian-Pontic region and North Africa. On the other hand, it takes into account the patrimonial value of artefacts, works of art, archaeological sites, as well as the directions of joint action in the fields of education and cultural heritage management.

The volume will consist of two sections. The first one, entitled “History and Culture at the Roman Frontiers – Lower Danube and North Africa”, will host a collection of studies based on the analyses of the primary sources regarding the Roman civilization of the Lower Danube and North Africa during the Imperial Period and Late Antiquity, and also approaches on the peripheral economic and social landscape of inclusion at the frontiers of the Roman Empire.

The second section, “Ancient Archaeological Heritage at the Lower Danube and North Africa: cultural, educational, and ethical meanings”, gathers current experiences emphasizing the importance of the archaeological heritage in the contemporary context.

Le volume sera publié par les Éditions de l’Université de Bucarest, sous les auspices du partenariat entre l’Université de Bucarest (Roumanie), l’Université de Sousse (Tunisie) et la Commission Nationale de Roumanie pour l’UNESCO.

Deadlines:

21 mai 2021 – soumission des titres des propositions, accompagnés d’un résumé de 200 mots maximum, nom de l’auteur, affiliation institutionnelle et adresse de contact.

31 août 2021 – transmission de la forme définitive des articles

Instructions pour les auteurs – attachés (En)

Publication guidelines

Notes and Bibliography Style

Copyright Assignment

Description et structure:

D’une part, le volume d’études collectives vise à mettre en évidence l’expérience de la recherche sur l’histoire et l’archéologie du monde romain provincial, dans la région danubienne, pontique et en Afrique du Nord. D’autre part, il prend en compte la valeur patrimoniale des artefacts, des œuvres d’art, des sites archéologiques, ainsi que les orientations d’actions communes dans les domaines de l’éducation et de la gestion du patrimoine culturel.

Le volume comprendra deux sections. La première, intitulée «Histoire et culture aux confins du monde romain – le Bas Danube et l’Afrique du Nord», accueillera des recherches et des analyses des sources historiques sur la civilisation romaine des époques impériales et de l’antiquité tardive sur le Bas-Danube et en Afrique du Nord, ainsi que les interprétations actuelles sur l’espace d’inclusion économique et sociale qu’il a existé à la périphérie de la romanité. La deuxième section, «Patrimoine archéologique ancien dans la région du Bas-Danube et en Afrique du Nord: importance culturelle, éducative et éthique», rassemblera les expériences actuelles concernant les possibilités de valorisation du patrimoine archéologique et historique dans le contexte contemporain.

Reminder # Apel la contribuții # Sesiunea Anuală / Call for papers #Annual Session CICSA 2021

(In)estetic – contururi, forme și culori din Preistorie în Epoca Medievală

Sesiunea anuală CICSA – online

16-17 Aprilie 2021

 

Tematica – De-a lungul vremii, permanenta recompunere a relației dintre om și mediul în care a viețuit s-a materializat în modelări ale diverselor materiale, generate de nevoi, intenții și creativitate. Multe dintre artefactele realizate dau seamă deopotrivă de alegerile și preferințele creatorilor și ale celor care le foloseau. Indiferent de perspectiva academică de abordare a gusturilor, tendințelor sau convingerilor, explorarea acestor obiecte prin prisma dimensiunii estetice nu exclude rolurile și funcțiile îndeplinite ci, mai degrabă, le completează înțelesurile culturale.
Invităm la interpretări și dezbateri pe marginea acestei problematici, posibil de purtat pe multiple axe: artefacte, creații și creatori în context socio-cultural; perspective de abordare și interpretări ale artei preistorice, antice și medievale; relația dintre funcțional, estetic și putere; forme și culori ale vieții și mediului de locuire; reprezentări și semnificații mitologice și religioase.

Înscrierile se primesc pe adresa florica.mihut@istorie.unibuc.ro, până la 4 Aprilie 2021 și vor fi însoțite de următoarele precizări: titlul comunicării, numele și prenumele autorului, instituția reprezentată, un abstract de max. 300 de cuvinte în care să fie expuse principalele ipoteze de lucru, sursele și metodologia utilizate.

Anunțul propunerilor acceptate și confirmarea participării – 5-8 Aprilie 2021

Prezentările în cadrul sesiunii pot fi susținute în limbile română sau engleză.

Publicarea – contribuțiile redactate se primesc până la 1 Octombrie 2021, iar cele selectate prin sistemul blind-peer review vor fi publicate în numărul al 7-lea al Revistei CICSA, serie nouă, ISSN 2457-3809 (indexată în CEEOL).
adresele de primire – florica.mihut@istorie.unibuc.ro ; diana_pavel93@yahoo.com
norme de editare – https://cicsaunibuc.files.wordpress.com/2020/11/norme-de-editare_revista-cicsa.ns_ro.pdf

 

 

 

(In)aesthetic – contours, forms, and colours from Prehistory to the Middle Ages

CICSA – Annual Session, online

16-17 April 2021

Topics – over time, the permanent recreation of the relationship between man and the environment in which he lived has materialized in the modeling of the various materials, actions that were generated by needs, intentions, and creativity. Many of the artefacts reflect the choices and preferences of both the creators and those who used them. Whatever might be the perspective of the academic approaches concerning the tastes, tendencies, or judgments, the aesthetic exploration of these objects does not exclude their roles and functions but rather complements their cultural meanings. We invite interpretations and debates on this complex issue, conceivably followed on multiple axes: artefacts, creations, and creators in socio-cultural context; perspectives of approaches and interpretations of prehistoric, ancient, and medieval art; relationship between functional, aesthetic, and power; shapes, forms, and colours of life and living environment; mythological and religious representations and meanings.

Deadline for the submission of abstracts – 4 April 2021, at the email address florica.mihut@istorie.unibuc.ro, the abstracts will be up to 300 words, including: the title of the presentation, name of the author and institutional affiliation, main work hypotheses, sources, and methodology.

Announcement of accepted proposals and confirmations – between 5 and 8 April 2021

Languages for authors‘ presentations – Romanian, English

Publication opportunity – the manuscripts will be delivered until 1 October 2021, and the selected papers (by blind-peer review) will be published in the 7th issue of the CICSA Journal, New Series, ISSN 2457-3809 (indexed in CEEOL).
e-mail – florica.mihut@istorie.unibuc.ro ; diana_pavel93@yahoo.com
guidelines for authors – https://cicsaunibuc.files.wordpress.com/2020/11/guidelines-for-authors-manuscript-submission_-cicsa-journal.ns_eng.pdf