Statut

Statutul CICSA

Art.1. Elemente definitorii

  1. Centrul de Istorie Comparată a Societăţilor Antice (CICSA) este un centru de cercetare subordonat Departamentului de Istorie Antică, Arheologie şi Istorie a Artei, din cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti şi funcţionează în acord cu legislaţia în vigoare şi Carta Universităţii.
  2. Elemente de identitate:
  1. Centrul de Istorie Comparată a Societăţilor Antice (în continuare CICSA) se constituie ca o instituţie educaţională, ştiinţifică şi culturală. Are un caracter profesional, neguvernamental, apolitic şi non-profit.

a)      CICSA are sediul în cadrul Facultăţii de Istorie, Bd. Regina Elisabeta 4-2, sala 309.

b)      Sigla centrului este prezentată în anexa 1.

c)      Patrimoniul se constituie din resursele puse la dispoziţie de departament, facultate şi universitate, precum şi din fonduri şi bunuri provenite din subvenţii, donaţii, legate, contribuţii din ţară şi străinătate, activităţi proprii şi din orice alte mijloace prevăzute de lege şi e regulamentele universităţii în acest sens.

Art.2. Obiectivele centrului:

(1)   Dezvoltarea activităţii de formare, de cercetare şi de promovare a cercetării în domeniile:

(a)    Istoria şi arheologia societăţilor primitive, a civilizaţiilor din Orientul antic, lumea greco-romană, antichitatea târzie, evul mediu timpuriu, în general a societăţilor non-literate, ca şi domeniile conexe acestora.

(b)   Arheologie maritimă; arheologie istorică; arheometrie.

(c)    Alte domenii arheologice care utilizează metode moderne de cercetare: fotografia aeriană, analiză GIS, studii de palinologie, paleozoologie, studiile bazate pe modele matematice de interpretare a datelor, etc.

(d)   Istoria şi arheologia epocii medievale şi domeniile conexe.

(e)    Arta şi evoluţia sa, din preistorie până în contemporaneitate.

(f)    Alte domenii, în funcţie de preocupările membrilor săi.

(2)   Iniţierea, formarea şi cercetarea în domeniile menţionate, stabilirea de relaţii de colaborare la nivel naţional şi internaţional în specializările pe care le reprezintă, coordonarea şi/sau participarea la activităţi ştiinţifice şi la programe de formare în ţară şi în străinătate.

(3)   Participarea la strategia de internaţionalizare a activităţii DIAAIA şi a Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti prin: programe de formare şi de cercetare, publicaţii, manifestări ştiinţifice, parteneriat cu alte instituţii de profil din ţară şi din străinătate, alte activităţi de profil.

(4)   Identificarea, formarea şi stimularea resurselor umane-cadre didactice, cercetători, studenţi etc., cu aptitudini, abilităţi şi competenţe profesionale în domeniile de cercetare promovate de către Centru.

(5)   Publicarea revistei centrului.

(6)   Publicarea/editarea unor volume cu caracter ştiinţific (fie volume colective, fie lucrări de autor) şi/sau a unor volume de documente.

(7)   Utilizarea în scop didactic şi documentar a proiectelor realizate.

Art. 3. Centrul de Istorie Comparată a Societăţilor Antice (CICSA) va realiza proiectele propuse prin:

-Organizarea unor reuniuni ştiinţifice (ateliere, mese rotunde, simpozioane, conferinţe etc.), popularizarea acestora şi a realizărilor Centrului.

-Publicarea de colecţii de documente şi/sau rapoartelor de cercetare arheologică.

-Colaborarea cu alte centre din cadrul Universităţii din Bucureşti şi cu alte instituţii similare din ţară şi străinătate.

– Realizarea de proiecte şi programe de cercetare.

Art.4. Organele de conducere

(a)    Adunarea generală a centrului este alcătuită din membrii titulari ai centrului. Asociaţii centrului şi membrii onorifici pot fi invitaţi la şedinţele acesteia, fără drept de vot.

(b)   Adunarea generală a CICSA are dreptul de a fi informată de activitatea şi proiectele centrului; poate schimba prezentul regulament prin votul majorităţii calificate, poate propune încetarea calităţii de director CICSA în caz de încălcări grave ale prezentului regulament şi de aduceri de grave prejudicii centrului;

(c)    Adunarea generală poate propune acordarea titlului simbolic de Preşedinte onorific unui profesor emerit al DIAAIA, prin votul majorităţii simple a titularilor, ca recunoaştere a meritelor ştiinţifice şi instituţionale (art.4.7 din regulamentul DIAAIA).

(d)   CICSA este condus de un director, desemnat prin concurs şi confirmat de adunarea generală a DIAAIA, conform unei proceduri aprobate de departament.

(e)    Ocuparea postului de director se face prin concurs.

(f)    Directorul are obligaţia de a prezenta departamentului un raport anual al activităţii centrului şi participă la activităţile periodice de raportare a activităţii ştiinţifice solicitate departamentului.

(g)   Directorul reprezintă centrul în raporturile cu terţii.

(h)   Calitatea de director al centrului încetează dacă intervine: demisia, votul majorităţii calificate în caz de grave încălcări a prezentului regulament, încetarea calităţii de membru titular al centrului, în conformitate cu regulamentul DIAAIA.

(i)     Directorul poate desemna un secretar ştiinţific dintre membrii titulari sau dintre asociaţii centrului. Secretarul are obligaţia de a alcătui şi păstra registrele de evidenţă şi arhiva centrului, cu respectarea art. 8.b. din regulamentul DIAAIA. Calitatea de secretar ştiinţific încetează în cazul retragerii la cerere sau a demiterii de către director.

(j)     Directorul poate delega temporar unele atribuţii altor membri a centrului.

Art. 5. Membrii.

Membrii Centrului sunt persoanele care se angajează să respecte statutul şi să contribuie la realizarea obiectivelor. CICSA reuneşte :

(a)    Membri titulari, proveniţi dintre membrii titulari ai DIAAIA (art. 4.2 din regulamentul DIAAIA). Titularii participă prin vot egal la deciziile supuse aprobării adunării generale.

(b)   Membri de onoare: pot fi membri de onoare personalităţi ale lumii culturale şi academice româneşti şi străine alese în această calitate de Adunarea generală, care au contribuit decisiv la formarea şi dezvoltarea Centrului.

(c)     Asociaţi pot deveni, cu aprobarea adunării generale: studenţii care urmează o specializare în domeniul de interes al centrului în unul dintre cele trei cicluri de studii, alumi ai facultăţii, specialişti independenţi, specialişti din alte structuri organizatorice ale universităţii, din alte instituţii universitare şi/sau de cercetare, personalităţi ştiinţifice recunoscute (potrivit art. 4.3, din regulamentul DIAAIA)

(d)   Calitatea de membru titular, onorific sau de asociat se obţine la cerere şi se supune votului majorităţii simple a adunării generale a CICSA

(e)    Calitatea de membru sau de asociat (ambele categorii) se pierde la cerere sau prin votul majorităţii simple a adunării generale a centrului, în urma nerespectării statutului sau aducerii unor prejudicii morale şi materiale Centrului.

Art. 5. Organizaţiile, asociaţiile, fundaţiile etc., cu obiective asemănătoare pot deveni asociaţi colectivi ai Centrului, prin înscris încheiat între părţi, cu aprobarea conducerii Centrului.

Art. 6. Dispoziţii finale

(a)    Prezentul regulament este supus avizării DIAAIA (art. 3.1.k, 3.3.i; art. 4.6 din regulamentul DIAAIA)

(b)   Modificarea prezentului regulament se poate face prin votul majorităţii calificate a adunării generale, avizarea din partea DIAAIA (potrivit art. 4.e şi art.5.a din prezentul regulament)

Centrul se poate dizolva doar prin hotărârea Adunării generale, cu votul majorităţii calificate, sau în alte circumstanţe prevăzute de lege sau de Carta Universitară.